28 September 2012

ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ - A gem from the ancient Kannada poet Ranna

ಕಂದಾ ನಿಜಾನುಜರೆಲ್ಲಿದ-
ರೆಂದೆನ್ನಂ ಜನನಿ ಬಂದು ಬೆಸಗೊಂಡೊಡದೇ-|
ನೆಂದು ಮರುಮಾತುಗೊಡುವೆಂ
ಕೊಂದರ್ ಕೌಂತೇಯರೆಂದು ಬಿನ್ನೈಸುವೆನೋ||೫೮

ಶೋಕಂ ಮಿಗೆ ಫಣಿರಾಜಪ-
ತಾಕಂ ವಿಗಳಿತವಿವೇಕನವಿರಳಭಾಷ್ಪೋ-|
ದ್ರೇಕಂ ಹಾ ದುಶ್ಯಾಸನ
ಹಾ ಕರ್ಣ ಎನುತುಮಂತೆ ಮೂರ್ಛೆಗೆ ಸಂದಂ||೫೯

Link to the full pdf download of Ranna's Gadhayuddha (Click Here)

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುಣಸಂಧಿ ಇದೆಯೇ?

ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸಿ:
ಶುಕನೋದಿಂಗುರೆ ಚೆಲ್ವೆ ಕಾಕರವ (ಶುಕನ ಊದಿಂಗೆ
ಉರೆ ಚೆಲುವೆ ಕಾಕರವ - ಗುಣ ಸಂಧಿ)

[ಮುಕುರಂ ಕೈಯೊಳಿರಲ್ಕೆ ನೀರ ನೆಳಲೇಕೈ ಕಾಮಧೇನಿರ್ದುಮೂ |
ಟಕೆ ಗೊಡ್ಡಾಕಳನಾಳ್ವರೇ ಗುಣಯುತರ್ ಪಾಲುಂಡು ಮೇಲುಂಬರೇ ||
ಶುಕನೋದಿಂಗುರೆ ಚೆಲ್ವೆ ಕಾಕರವ ರಂಭಾನೃತ್ಯಕಂ ಡೊಂಬರೇ|| ||            - 
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ ]
ಇದು ಶುಕ|ನೂ|ದಿಂಗೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗುಣಸಂಧಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಹೋಗಿ ಊದಿಂಗೆ ತಪ್ಪಿ ಓಂದಿಂಗೆ ಆಂದಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೇ ? ಗುಣಸಂಧಿ ಸಂಸ್ಕೃತಸಂಧಿ. ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ಧಗಳಿಗೆಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಊದು ಕನ್ನಡ ಪದ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಸಂಧಿ ಬಳಸಬಾರದು.  

ಗುಣಸಂಧಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ! 

ಮಹಾಕವಿಗಳು ತಪ್ಪೆನ್ನುವ ಮೊದಲು ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. "ಓದಿಂಗೆ" ಶಬ್ಧವನ್ನೇ ಕವಿಬಳಸಿದ್ದು. ಓದು ಎಂದರೆ ಉಲಿಯುವಿಕೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲವರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

27 September 2012

You are late: The curious case of

Am I really? You will know in a while. Our "disability" in composing and expressing has come to a state where incorrect expressions have started to influence how we think! Not just that, it has started to influence our culture and manners. This is more pronounced in we the English speaking Indians whose first language without any exception is a native Indian language. I will use a phrase 'You are late' in trying to convince you how I think we are digressing.

My English skill is nowhere close to being spectacular but it is good enough for bread and butter. If you are kind to ignore my plain inability for a while, other reasons for it being not spectacular may be that I have strong instincts from Indian culture, language and manners. This puts me at discomfort many times; not my English but my manners. Yet, I believe I should 'conserve' most mannerisms I have inherited because they are good. One of them is being "late" as some would put it.

The native Indian question when someone comes to a public program according to when it suits him would be literally: "Why is your arrival delayed?" (in Kannada Yaake tada vaayitu). Note how this does not accuse someone of being late but merely wants to know if there were reasons for the choice of time. Now compare this to, "You are late!" or "Why are you late?", as if they had an appointment with you. There is this huge pressure to arrive before the event starts even if that is terribly inconvenient. If I am a guest and If I am not important I will choose when to come. The point of going to such events that run through a day is that it should be pleasurable. They are not doctor's appointments. It is pathetic, some do not realise this and try to make it miserable for people attending events. Do you see why? Can you guess then why are people accused of being late when they are on time according to their own plan?

Apart from pure wickedness, there are other reasons. It is offensive in Indian languages to accuse a guest of being late, at least, that is so in Kannada. Yet in English it somehow is OK! Asking questions such as "You are late!" , "Why are you late?" or "You are late again!" are loaded with accusations of you being late based on an accuser's schedule! I think this is because we can not articulate our concern properly and we say what we can easily. "Did something in particular cause you delay"? "Did something important come up today?" these are questions we could be asking if we are nice people and want to know the reasons for the choice of time by our guest. Yet we use phrases such as "You are late!". That is one hell of a bad articulation something that school teachers use.
  
The problem is, inability to articulate our concerns forces us to behave badly. We behave differently for "Are you alright?" and "You are late!". We can not be saying "You are late!"  and behaving as if we are saying "Are you alright?"! So this becomes a case of, you behave badly not because you intended to but because you articulated incorrectly. When we keep articulating badly we behave to suit our articulation because bad behaviour and bad articulation are both easy! 

So, am I late when arrive after an event starts? Not really! I am just on my own schedule.

Update:
[I prioritize my punctuality. I am on time for meetings or anything that is dependent on my being on time. I once traveled from Brussels to Munich by train and directly went to the office for a meeting. I was 3 minutes ahead of schedule to the surprise of the German lady that was chairing the meeting. For others, I choose my time that optimizes my time and value even if there is a dependency on my being there. Especially, if this is a personal thing I choose my time liberally. Otherwise, I will be driven. I want to drive certain things certain way at certain times.]

02 September 2012

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ

ಶ್ರೀಮತೀ ಟಿ ಎಸ್ ಸತ್ಯವತೀಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
=====================================
http://youtu.be/lTp_uc1L-kk?t=4m28s
=====================================

ಸಾಮಾನ್ಯವೂ ನೈಜವೂ ಆದ ಹೆಣ್ಣುಗಂಡಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದು ಅಭಿನಯಿಸುವುದು ಗ್ರಾಮ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಚೀನ ನೈತಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ಅಥವಾ ಕೆಳದರ್ಜೆಯದು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅದು. ಇದು ಅಶ್ಲೀಲ ಎನ್ನುವುದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದ ನೈತಿಕತೆಯೇ ಹೊರದು ಮೂಲ ಗ್ರಾಮ್ಯ/ಭಾರತೀಯ ನೈತಿಕತೆಯಲ್ಲ. "ಕಂಡನು ಭಸ್ಮಾಸುರನು ಮೋಹಿನಿಯನ್ನು ಕಂಡನು ಭುವನ ಸುಂದರಿಯ ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಚೆಲ್ವಿಕೆಯ ಕಂಡುದಿಲ್ಲವೋ ಮುಖಮಂಡಲ ಶಶಿತೆರ ದುಂಡು ಕುಚಾಂಗನೆ ಗೊಂಡೆ ಆನಂದವ...." ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಣನೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನತಹ ಅಶ್ಲೀಲವಲ್ಲ. "ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ"ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಶ್ಲೀಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಶೈಲಿಗಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವಷ್ಟು ದುರಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

೧೭ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಂಗಸರು ಕುಪ್ಪಸ ಧರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! ಇಟಲಿ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ ಮುಂತಾದ ದೇಶದಿಂದ ಕೆಳದಿಗೆ/ಇಕ್ಕೇರಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಕಲಾಶೈಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಥೈಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ಎಡ-ಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ರಂಗದ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ವೇಷ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು! ಅದು ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಎಡಬಲದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ರಂಗದ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟೀಷಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ/ಪರದೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಲು ಬರದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಯಲಾಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯೇ ಪರದೆಯಾಗಿತ್ತು!! ಹೀಗೆ ನಾವು ಬಯಲಾಟವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದ ಕಣ್ಮೈಮನಗಳ ದುರಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಬೇಕು.  ಹಿಂದಿನ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯವಾದ, ಮೇಲ್ಸ್ತರದವರ ನೈತಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸರಿ ತಪ್ಪಿನ ಚಾಳಿಯ ಚಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಆಗ ಎಲ್ಲವೂಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.