28 September 2012

ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ - A gem from the ancient Kannada poet Ranna

ಕಂದಾ ನಿಜಾನುಜರೆಲ್ಲಿದ-
ರೆಂದೆನ್ನಂ ಜನನಿ ಬಂದು ಬೆಸಗೊಂಡೊಡದೇ-|
ನೆಂದು ಮರುಮಾತುಗೊಡುವೆಂ
ಕೊಂದರ್ ಕೌಂತೇಯರೆಂದು ಬಿನ್ನೈಸುವೆನೋ||೫೮

ಶೋಕಂ ಮಿಗೆ ಫಣಿರಾಜಪ-
ತಾಕಂ ವಿಗಳಿತವಿವೇಕನವಿರಳಭಾಷ್ಪೋ-|
ದ್ರೇಕಂ ಹಾ ದುಶ್ಯಾಸನ
ಹಾ ಕರ್ಣ ಎನುತುಮಂತೆ ಮೂರ್ಛೆಗೆ ಸಂದಂ||೫೯

Link to the full pdf download of Ranna's Gadhayuddha (Click Here)

2 comments:

Please leave a note about what you think about this write up. Thanks.