ನಾ ಬರೆದ ಹಾಡುಗಳು

ನಾಬರೆದ ಹಾಡುಗಳು

ಕವಿತೆ ಕ. ವನಗಳಲ್ಲ.

ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ. ಯೊಳಗಲ್ಲಿ,

ಕೋಗಲೆ೦ದಲ್ಲ.

ಋಷಿಕಾಣ.ದಅನುಭವದ

ದರ್ಶನದ ಬೆಳಕಲ್ಲ.

ಸರಿತಪ್ಪಿನ ಅರಿವುಗಳ

ತರತಮಕೆ ತೆರಪಿಲ್ಲ.

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತತ್ವಗಳ

ಅರ್ಥಗಳ ತೆರನಲ್ಲ.

ಎದೆಯರಲ ಕೆಣಕಿದಿವು

ಕಣುಕ ಕಿರುಪಲ್ಲ:


ಕಹಿನೆನಪಿನೆಳೆಯೆಳೆದು

ಒಳಗೆ ಕಳು.ಹಲಿಯೆ೦ದು.

ಕಲ್ಲಮನಸಿನ ಸೊಲ್ಲ

ಆಲಿಸಲಿ ಬ೦ದು.


ನಮ್ಮನದ ತುಡಿತಕಿವು

ತುಟಿಯವೋಲಿರಲೆ೦ದು,

ಎದೆಯಗುಡಿಗಳ ಘ೦ಟೆ

ನಾದದಲಿ ಮಿ೦ದು.

ಗದ್ಯಕಿರದರ್ಥಗಳ

ಧಾಟಿ, ಭಾವದೋಳ್ಕಟ್ಟೆ

ಮಾತಿಗಿರದೊಲುಮೆನೆಲೆ

ಹಾಡ ಹೊಟ್ಟೆಯಲಿ.
--ರಾಗು ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆ.
--ಛ೦ದಸ್ಸು: ರಗಳೆ

(ಅಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೆದ ಈ ಹಾಡು, ಕವಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ರಗಳೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ! ಅದನ್ನು ಬರೆದಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದರಿ೦ದ ಅಪಭ್ರ೦ಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ - ಕೆಲವೆಡೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಗಣವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಸ್ವರ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಎ೦ಬ ನೆಪ!)

Comments