ದೂರದ ಊರಿನಲಿ

A creation tonight. Tabla is loud. Singing lacks passion. Simply put its same me!

ಕರಿಹುಬ್ಬಿನ ಜೋಡಿಗಳಡಿ ಮೂಡಿದ
ಮೋಜಿನ ಸೂರ್ಯರಲಿ
ಮಾತಾಡುವ ತೆರ ತೋರದೆ ನಿ೦ತಿಹೆ
ದೂರದ ಊರಿನಲಿ || ಪ ||

ತೂರಾಡುವ ಮನ ತೋಯುವ ತೋಪಿನ
ಎದೆಯೊಳಹೊ೦ಚಿನಲಿ
ತೋಚದೆತೊಟ್ಟಿಹ ಒಲವೆಳೆನಿಲುವಿದೆ
ಪೇಚಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲಿ || ೧ ||

If you are in to poetical metre stuff (Chandas), observe that all even and odd lines have equal time syllables (Akshara maatre). He are some details.

Here is a prasthara for Palla (First stanza)
6 + 6 + 4 = 16 (so obviously fits 16 beat Teen Taal)
4 + 5 = 9 (so strench the last syllable for 7 maatre)
6 + 2+4+4 = 16
4+5 = 9 (so strench the last syllable for 7 maatre)

Comments