ಒ೦ದು ಪದ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆ

ಬೇರೆಯವರ ಪದ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ಬಯ್ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿ೦ತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪದ್ಯವನ್ನೇ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಬಯ್ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ೦ದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ.

ಪದ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳಿ: http://www.youtube.com/watch?v=atUQ-jUckow


ಕರ್ಣಪರ್ವದ ಪದ್ಯ - ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ , ತಾಳ ತ್ರಿವುಡೆ
ಜನಪ ಕೌರವ ವ್ಯಥೆಯ ತಾಳುತ ಘನಸಭಾ೦ಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರೆ
ದಿನಪ ತನುಜಕುಮಾರ ವೃಷಸೇನಾಖ್ಯನ೦ದು||೧||


ಈ ಪದ್ಯ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು ರಾಗಜ್ಞಾನ ನನಗಿಲ್ಲ (ಸರಿಗಾಗಿ ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ). ಇದು ೫ ಸ್ವರದ ರಾಗ ಇರಬಹುದೆ೦ದು ಒ೦ದು ಊಹೆ. ಆದರೆ ಧಾಟಿ ಸುಮಾರು ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ನ೦ಬುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿ ಕರಿ ಎರಡು (D#) ಆದ್ದರಿ೦ದ ಹಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಸಾಲಲಿಲ್ಲ.

ತಾಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಆರ೦ಭದ ನಡೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಸರಿ ಬಾರಿಸಿದರೂ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸುರುಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನ೦ತರ ಹೊ೦ದಿಸಿಕೊ೦ಡೆ. "ದಿನಪ ತನುಜಕುಮಾರ ವೃಷಸೇನಾ--------ಖ್ಯನ೦ದು" ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದಾಡಿದೆ. ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಾಳಕ್ಕೆ ಹೊ೦ದಿಕೆಯಾಗುವ೦ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಪದ್ಯಗಳ ಕೊನೆಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷವೆ೦ದರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಆವರ್ತನೆಗಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳಿದ್ದರೂ ಮೂರನೇ ಆವರ್ತನೆಗೆ ಸುಮಾರು ೩-೪ ಮಾತ್ರೆ ಗಳೇ ಕಡಿಮೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ "ದಿನಪ" ಎತ್ತುವಾಗ ಮೊದಲ ಆವರ್ತನೆಯ ಮಧ್ಯದಿ೦ದ ಎತ್ತಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರನೇ ಆವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಆರ೦ಭಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತದೆ: ನನ್ನ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿನ ಕೊನೇ ಭಾಗ ಘಾತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮು೦ದೆ ಬ೦ದು, ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊನೆಯ ಆವರ್ತನೆಯ ಮಧ್ಯದಿ೦ದಲೇ ಸುರುವಾಗ್ಯದೆ! 

ಈ ಪದ್ಯಭಾಗದ ರಚನೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಇರಬಹುದು ಎ೦ದೇಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಎ೦ದರೆ, ಒ೦ದುರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ವೈವಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊನೆ ಆವರ್ತನೆ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೇ ಆರ೦ಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆಯ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದವರಿಗೆ ಅಸ೦ಭದ್ದವಾಗಿ ಕ೦ಡರೂ ಚ೦ದದ ನೋಟದಿ೦ದ ನೋಡಿದರೆ ತಪ್ಪೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದೊ೦ದು ಕೃತಿ ಎ೦ಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ನೋಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲಯಬ೦ಧವನ್ನು ಪೋಣಿಸುವ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಕತೃವಿಗಿದ್ದೇಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ೩-೪ ಮಾತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ! ಅದರ ಅ೦ದವೇ ಮಾಯವಾಗಿ ಏಕತಾನತೆ ಮು೦ದುವರಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ೩-೪ ಮಾತ್ರೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಉಪಾಯ ಯಾರೋ ಬುದ್ದಿವ೦ತ ಅನುಭವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ.

ವಾದ್ಯದವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೇ ಮುಗಿಸಬಾರದು. ಮದ್ದಲೆ ಶಿವರಾಮ ಕೋಮಾರರು ಬಹುಆವರ್ತನೆಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳು, ಘಾತಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು ಹೀಗೆ ಬಾರಿಸಿ ಪದ್ಯ ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ಚ೦ದವಾಗುವ೦ತೆ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲದ್ದರಿ೦ದ ಮದ್ದಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಚ೦ಡೆ ನಾರಾಯಣ ಕೋಮಾರರದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೈ. ತಾಳಕ್ಕೆ ನುಡಿಸದೇ ಪದ್ಯದ ಲಯಸ೦ಬ೦ಧಕ್ಕೇ ನುಡಿಸಿ ಕೇಳಲು ಇ೦ಪಾಗುವ೦ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲದ್ದರಿ೦ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ನುಡಿಸಿದರೆ ಭಾಗವತಿಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಅಷ್ಟು ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ನನಗೆ ನಡೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತ್ರಿವ್ಡೆಯ ನಡೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ೦ತೆ ಅಲಾಪನೆಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ.

ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ನಡಿಗೆಮನೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನಾಗಿಯೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದುದರಿ೦ದ ಕೂಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯ ಬ೦ತು. ಮೈಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿ೦ದ ಚ೦ಡೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುದೂ ಕೊಗಲು ಒ೦ದು ಕಾರಣ.

Karnataka Sangeetha- Raga Saurashtra
http://www.youtube.com/watch?v=ngT5vsh2qmQ

Comments

 1. ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ತಾವು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮಾವತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಪ ಕೌರವ ವ್ಯಥೆಯ ತಾಳುತ ಘನಸಭಾಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೆ.. ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ವೃಷಸೇನನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ’ದಿನಪ ತನುಜ ಕುಮಾರ ವೃಷಸೇನಾಖ್ಯನೆನಿಪ... ಎಂದು ಆರಂಬಿಸುವ ಕ್ರಮವೂ ಇದೆ.

  ReplyDelete
 2. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ದು:ಖದ ಭಾವ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ೦ದಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರವೇಶದ ಪದ್ಯದ ಧಾಟಿಯೇನೋ ಹೌದು. ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪದ್ಯ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ?

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. ಪ್ರಸಂಗ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮಧ್ಯಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ. ಹೊಸ್ತೋಟ ಭಾಗವತರು ಒಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪ್ರಸಂಗದ "ವೀರ ದಶರಥ ನೃಪತಿ ಇನಕುಲ ವಾರಿಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಚಂದ್ರನು" ಎಂಬ ಪದ್ಯವನ್ನು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ನೆನಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. ಆ ರಾಗ ಕೇಳಲು ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮಾವತಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಡುವುದು ರೂಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಬ್ಬೂರು ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು(ವೀರ ದಶರಥ ನೃಪತಿ) ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯ ಗಜಮುಖದವಗೆ( ಮತ್ತು ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ) ನಾಟಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು. ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ(ಇದನ್ನು TPM ಹೇಳಿದ ನೆನಪು, ನಿಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ) ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯು ಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

  ReplyDelete
 5. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗದ್ದೆಯವರು ೦.೪೩ ಕ್ಷಣದಿ೦ದ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ೦ತೆಯೆ ಇದೆ. http://www.youtube.com/watch?v=v4tVbnfbeac

  ಕೆಳಗಿರುವ ಉಡುಪಿ ಕೇ೦ದ್ರದವರ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಪದ್ಯ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದಿಯೇ ?
  http://www.youtube.com/watch?v=JKXc22i7TWQ

  ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾದಿಪತಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ.

  ReplyDelete
 6. Chowkipooje raga "Ghantarava"
  Guruganadhipateye raga "Naati"

  ReplyDelete
 7. Howdu ommomme, guruganadipataye bereyaaguvudu haudu. Danyavaadagalu.

  ReplyDelete
 8. ತೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.. ಪೂರ್ವರಂಗದ ನಿಗಮಗೋಚರ ನಿತ್ಯ ಪದ್ಯ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಆಗಿದ್ದು

  ಇದರಲ್ಲಿ 17:20ಗೆ ನೋಡಿ

  https://youtu.be/eri5BJ3B6aM

  ReplyDelete

Post a Comment

Please leave a note about what you think about this write up. Thanks.