ಏನಲೆ೦ದ ನಸುನಗುತ

ಎದ್ದೊಡಿ ರಾಗ! - ಅಷ್ಟತಾಳ 

ಏನಲೆ೦ದ ನಸುನಗುತ|
ತಾನನಲನೊಳ೦ದು ಬೇಸಗೊಳುತ|
ಬೆ೦ದ ಕಾ೦ಡವವನವ ತಿ೦ದುತೇಗುವ ಮನವ|
ಒ೦ದೂ ಜೀವವ ಬಿಡದೆ ತ೦ದು ಕೊಟ್ಟೊಪ್ಪಿದೆ ||೧||


        

Comments