ಎಲೆ ಮುರಾಂತಕ ಲಾಲಿಸೈ ಬೆಂಬಲಕೆ ಭೂಪರನೆರಹಿ ... ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನಎಲೆ ಮುರಾಂತಕ ಲಾಲಿಸೈ ಬೆಂ
ಬಲಕೆ ಭೂಪರನೆರಹಿ ಕುರುಮಂ
ಡಲಕೆ ಸನ್ನಹವಾಗಿ ಸಮರಕೆ ಬರಲಿ ಪಾಂಡವರು|
ಕಲಹದಲಿ ನಿನ್ನಡಿಯೊಳೆನ್ನಯ
ಶಿರವನೈದಿ ಸಮರ್ಪಿಸುನಿ
ದಕಳುಕುಂಟೆ ದಿಟವೆನುತ ವೀಳ್ಯವನಿತ್ತನಚ್ಚುತಗೆ|| ||

ಸೇವೆ ಆಟ:
Live recording at Shri Krishna Vrundavana, Warden Avenue, Toronto

Comments

  1. ರಾಗು ಅಣ್ಣ, ಹಾಡು ತಪ್ಪಿದ್ದಾ ? ಆದಿ ಪ್ರಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹಾಗಿದೆ..

    ReplyDelete
  2. ತಪ್ಪಿದ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಷಟ್ಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಮುರಿಯುವ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೂ ವಿರಳವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಯ. ನೆನಪಿನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

    ReplyDelete

Post a Comment

Please leave a note about what you think about this write up. Thanks.