ಕಲ್ಡದ ಮನೆ

ಒ೦ದು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೂಲೆಲಿದ್ದ ಮರದ ಬ೦ಟ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಾ೦ಗೆ ಕಡದು ಅಟ್ಟ್ಲುಹಾಕಿ ಹಾಳೆ ಕಟ್ಟೋಸಮಯ.

Comments